Strony

Aktualności branżowe kwiecień 2016 – Leasing Eko Energia PRO z Millennium Leasing

W marcu tego roku Millennium Leasing wprowadził na rynek Leasing Eko Energię PRO. Jest to nowa wersja znanego od kilku lat programu popularyzującego energooszczędną przedsiębiorczość w Polsce. Rozwiązanie to powstało w ramach współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju.


 
Leasing Eko Energia PRO umożliwia uzyskanie przez właścicieli firm wymierne korzyści finansowe wynikające z prowadzenia energooszczędnej działalności gospodarczej. Finansując maszyny i urządzenia zużywające niewielką ilość energii, mikro, małe  i średnie przedsiębiorstwa mogą otrzymać premię w wysokości 3, 4 lub 5% (rosnącą w kolejnych latach, w zależności od okresu finansowania).
 
W ramach Leasing Eko Energia PRO finansowanie maszyn i urządzeń o wartości do 350 tys. zł odbywa się praktycznie od ręki – decyzję można otrzymać już w kilkanaście sekund od momentu zebrania informacji na temat transakcji. Dzięki wsparciu finansowym tego programu przez Fundusze Poręczeniowe działające w 13 województwach możliwe jest zniesienie np. udziału własnego firmy w realizowaną inwestycję.
 
Reasumując Leasing Eko Energia PRO łączy w sobie proste procedury, jakość obsługi i dbałość o środowisko.  

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące ubezpieczenia przedmiotu leasingu.


1. Jakie ubezpieczenie wybrać: proponowane przez firmę leasingową czy od agenta z zewnątrz?
W przypadku pojazdów rejestrowalnych (samochody, przyczepy, naczepy) warto porównać oferty ubezpieczeń między firmą leasingową a ofertą od zewnętrznego agenta ubezpieczeniowego. Często się zdarza, że oferta od tego drugiego jest tańsza. Wynika to z tego, że firmy leasingowe nie uwzględniają przy sporządzaniu oferty zniżki za posiadanie OC/AC. Uważajcie jednak na informacje, które przekazujecie agentowi w celu kalkulacji ubezpieczenia: koniecznie należy wspomnieć o tym, że pojazd będzie leasingowany (w związku z tym, w umowie muszą być zawarte dodatkowe warunki, które podrażają standardową ofertę).
W przypadku nowych pojazdów warto również zapoznać się z ofertą ubezpieczeniową od dealera, który ma zazwyczaj wysokie upusty na pierwszy rok ubezpieczenia.
Większość leasingów wyraża zgodę na ubezpieczenie zewnętrzne jednak odbywa się to za dodatkową opłatą manipulacyjną w wysokości od 200-300 zł netto.
Odnośnie pozostałych rodzajów przedmiotów leasingu (maszyny, urządzeń) – znaczna większość firm leasingowych wymaga dokonania ubezpieczenia za ich pośrednictwem.
 
2. Czy można zmienić ubezpieczyciela w trakcie trwania umowy leasingu?
 
Z reguły firmy leasingowe nie robią z tym problemu, ale zmiany należy dokonywać przy okazji rocznicy kontynuacji polisy. Informacje o zmianie firmy ubezpieczeniowej razem z ofertą należy przesłać do weryfikacji firmy leasingowej w terminie 14-28 dni przed terminem upływu ważności aktualnej polisy (pamiętajcie, że dokładne warunki zmiany ubezpieczyciela podawane są zawsze w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingowej).
 
3. Jakie są możliwości dotyczące formy płacenia składki ubezpieczeniowej?
 
W przypadku ubezpieczenia zewnętrznego (czyli poza firmą leasingową) zazwyczaj wymagana jest jednorazowa płatność składki ubezpieczeniowej, ale zdarzają się też firmy leasingowe akceptujące zapłatę w dwóch ratach.
Inaczej sytuacja wygląda, gdy korzystacie z ubezpieczenia oferowanego przez firmę leasingową.
W większości przypadków istnieje możliwość rozłożenia płacenie składki na 12 rat, które są doliczone do rat leasingowych.
Inna opcja stosowana przez firmy leasingowe to ubezpieczenia wieloletnie (dotyczą pojazdów). Takie rozwiązanie ma swoje plusy – składka jest z góry ustalona, więc nie zmienia się w trakcie trwania umowy leasingu i jest płatna w ratach doliczanych co miesiąc do raty leasingowej.
 
4. Komu należy zgłosić szkodę i jak wygląda wypłata odszkodowania?
 
W praktyce sposób postępowania w przypadku zgłoszenia szkody nie różni się od tego w przypadku wystąpienia szkody pojazdów lub maszyn i urządzeń, które są naszą własnością.
Przede wszystkim zgłaszamy szkodę firmie ubezpieczeniowej oraz innym właściwym instytucjom (np. policji). Następnie o fakcie powstania szkody informujemy firmę leasingową – zazwyczaj na ich stronach umieszczone są odpowiednie formularze, które przesyłamy albo faxem albo na adres internetowy do tego wskazany.
Zgoda firmy leasingowej na wypłatę odszkodowania (na konto warsztatu lub leasingobiorcy) jest wydawana po dokonaniu naprawy (rzadko jest zgoda na kosztorysowy tryb likwidacji szkody).
Tu zwróćcie uwagę na zapisy Ogólnych Warunków Umowy Leasingu, gdzie takiej naprawy można dokonać. Firmy leasingowe wymagają z reguły skorzystania z autoryzowanych sieci. Ma to zapobiec obniżeniu wartości przedmiotu w skutek niefachowej naprawy.
 
 5. Szkoda całkowita, kradzież, utrata przedmiotu leasingu – i co dalej?
 
W takiej sytuacji umowa leasingowa ulega rozwiązaniu i zostanie rozliczona. Pieniądze z odszkodowania będą przeznaczone na pokrycie należności z tytułu rozwiązanej umowy. W przypadku nadwyżki zostanie ona przekazana leasingobiorcy, natomiast w przypadku niedoboru leasingobiorca będzie musiał uregulować różnicę.
 
 

Aktualności branżowe marzec 2016 - Raiffeisen Leasing wspiera firmy transportowe


W związku z trudną sytuacją związaną z przejazdem TIR-ów przez granicę polsko-rosyjską przedstawiciele strony polskiej i rosyjskiej doszli do tymczasowego porozumienia w zakresie zezwoleń na towarowe przewozy samochodowe. Porozumienie to będzie obowiązywało do 15 kwietnia 2016 r.

Cała ta sytuacja ma swoje negatywne odzwierciedlenie w kondycji finansowej firm transportowych. Każdy dzień postoju samochodu to około 400 euro straty (wg Tadeusza Wilka ze Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych). Brak przewozów nie generuje przychodu ale koszty pozostają na tym samym poziomie. To może mieć z pewnością istotny wpływ na sytuację finansową firmy.

Z badań przeprowadzonych przez Raiffeisen Leasing przewozy na terenie Rosji stanowią 35% zleceń dla tych firm, które wykonują właśnie zlecenia transportowe do Rosji. Dla takich właśnie klientów Raiffeisen Leasing stworzył możliwość zmiany harmonogramów i obniżenie rat leasingowych przez okres 3 najbliższych miesięcy. Takie rozwiązanie pozwoli na „złapanie oddechu” i odrobienie strat przez firmę.

Cesja umowy leasingu – jak tego dokonać?


Zdarza się, że dotychczasowy leasingobiorca z różnych przyczyn chciałby się wycofać z umowy leasingowej. Rozwiązaniem takiej sytuacji jest albo zwrot przedmiotu leasingu i całkowita spłata zobowiązania albo cesja umowy przez innego przedsiębiorcę. O ile pierwsza ewentualność związana jest z dość dużymi kosztami (w zależności od czasu jaki pozostał do spłaty umowy), o tyle druga możliwość wiąże się ze stosunkowo niewielkim kosztem (prowizja za cesję), jednakże wymaga zaproponowania firmie leasingowej innego przedsiębiorcy chętnego do przejęcia zobowiązań dotychczasowego leasingobiorcy.

Warunkiem przejęcia (cesji) umowy leasingu przez innego przedsiębiorcę jest jego pozytywna ocena przez firmę leasingową. O procedurze weryfikacji klienta pisałam w poprzednich artykułach. Po jej dokonaniu i podjęciu pozytywnej decyzji przez firmę leasingową zawierana jest cesja umowy. Należy tutaj dodać, że przy tej okazji nie powinno dojść do zmiany innych postanowień umowy typu: skrócenie lub wydłużenie okresu, przeliczenie wartości rat leasingowych, itp. Jedyną zmianą będzie zamiana dotychczasowego leasingobiorcy na innego.

Warto również zwrócić uwagę na to, że cesja umowy leasingu może być też rozwiązaniem dla firm
w sytuacji gdy mają miejsca przekształcenia właścicielskie. Wówczas możliwe jest kontynuowanie umowy na tych samych warunkach jednakże przez (formalnie) inną firmę.

Na co zwrócić uwagę przy podpisaniu umowy leasingowej?


W jednym z wcześniejszych artykułów zwróciłam Waszą uwagę pod jakim kątem należy analizować oferty leasingowe. Efektem takiej analizy powinien być wybór najlepszej cenowo oferty. Jednakże zanim podpiszecie umowę należy zwrócić również szczególną uwagę na zawarte w niej zapisy oraz inne dokumenty udostępniane przez firmę leasingową takie jak ogólne warunki umowy leasingowej (OWUL) czy taryfa opłat i prowizji (TOiP).

Zdarzają się firmy leasingowe, które udostępniają projekt umowy dopiero po pozytywnej decyzji w sprawie przyznania finansowania. Mimo to próbujcie chociaż zapoznać się z zapisami OWUL i TOiP, które zazwyczaj dostępne są na stronach internetowych firm leasingowych.

Jednym z elementów, który najbardziej interesuje leasingobiorców to kwestia związana z wcześniejszym zakończeniem umowy, które może mieć miejsce z tytułu jej wypowiedzenia. Firmy leasingowe mogą rozwiązać umowę z kilku przyczyn m.in:
- braku spłaty jednej lub dwóch rat (w zależności od leasingodawcy),
- korzystania z przedmiotu leasingu niezgodnie z przeznaczeniem,
-   zdarzeń związanych z prowadzeniem działalności przez leasingobiorcę np. zawieszenie, likwidacja działalności, pogorszenie się stanu majątkowego lub finansowego itp.

W takich przypadkach leasingodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym a klient oprócz tego, że zobowiązany jest do zwrotu finansowanego środka trwałego to także musi zapłacić wszystkie nieuregulowane wymagalne należności, kwotę rozliczeniową oraz dodatkowe koszty manipulacyjne. 
Kwota rozliczeniowa to suma pozostających do spłaty rat powiększona o odsetki i inne koszty związane z rozwiązaniem umowy (np. koszty windykacji, przechowywania przedmiotu leasingu, ubezpieczenia i sprzedaży). Może się zdarzyć, że cena sprzedaży nie pokrywa w całości tej kwoty. Wówczas leasingobiorca musi dopłacić dodatkową kwotę aby pokryć ten niedobór.

Powyższe zasady  mają również miejsce w sytuacji całkowitej szkody związanej z przedmiotem leasingu, przy czym kwota rozliczeniowa uwzględnia kwotę odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela.

Reasumując - wypowiedzenie umowy lub jej rozwiązanie może się niestety okazać bardzo kosztowne dla leasingobiorcy, dlatego zawierając umowę z firmą leasingową należy pamiętać o terminowej spłacie rat (o ile to oczywiście możliwe) oraz przemyśleć kwestię dodatkowego zabezpieczenia przedmiotu leasingu w postaci GAP (dotyczy pojazdów), które zmniejszy ryzyko wypłaty zbyt małej kwoty z odszkodowania w przypadku całkowitej szkody.

 Inne elementy umowy, na które warto zwrócić uwagę to:
- warunki dostawy i odbiór przedmiotu leasingu
- zasady używania przedmiotu leasingu,
- relacje pomiędzy leasingobiorcą a firmą leasingową w trakcie trwania umowy,
- rodzaj stosowanych do umowy zabezpieczeń,
- kwestie dotyczące rozliczenia zakończonej umowy,
- obowiązki związane z ubezpieczeniem.

Jak wygląda procedura ubiegania się o leasing?


W praktyce mamy do czynienia z dwoma rodzajami procedur stosowanych przy ubieganiu się o leasing: pełna i uproszczona.
Wybór procedury przez firmę leasingową zależy od kilku czynników:


1. rodzaju i wieku przedmiotu leasingu
2. dostawcy przedmiotu leasingu
3. zaangażowania leasingobiorcy z tytułu umów leasingowych w danej firmie leasingowej
4. okresu funkcjonowania firmy ubiegającej się o leasing
5. branży, w której działa leasingobiorca.

 
Procedura pełna
Procedura uproszczona
Rodzaj przedmiotu leasingu
Każdy środek trwały możliwy do sfinansowania przez firmę leasingową - również te trudno zbywalne 
Środki trwałe najłatwiej zbywalne, na których można szybko znaleźć potencjalnych nabywców
Dostawca przedmiotu leasingu
Autoryzowani i nieautoryzowani sprzedawcy (dealerzy).
Autoryzowani sprzedawcy (tylko jedna ze znanych mi firm leasingowych stosuje procedurę uproszczoną przy sprzedaży
Zaangażowanie leasingobiorcy
z tytułu umowy leasingowej
w danej firmie leasingowej
Bez ograniczeń
Kwota jest ograniczona z reguły od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy zł
okres funkcjonowania firmy ubiegającej się o leasing
Od 1 dnia działalności firmy
Od 3 m-cy funkcjonowania firmy
Branża leasingobiorcy
Praktycznie każda branża jest akceptowana
Nie wszystkie branże są akceptowane
Źródło: opracowanie własne

Pierwszy krok przy ubieganiu się o leasing leży po stronie potencjalnego leasingobiorcy. Musi on przede wszystkim wybrać środek trwały, który chciałby wyleasingować. Warto zweryfikować możliwość jego finansowania w wybranej firmie leasingowej.
Z reguły potrzebna będzie tutaj f-ra proforma, na podstawie której leasingodawca określi rodzaj środka trwałego wg KŚT oraz wysokość stawki amortyzacji.

Po pozytywnej ocenie rodzaju przedmiotu leasingu i zaakceptowaniu oferty cenowej przez potencjalnego klienta przedkłada on wymagane przez firmę leasingową dokumenty i informacje m.in.:
- nip
- dowód osobisty właściciela/właścicieli firmy (dotyczy jednoosobowej działalności gospodarczej i spółek cywilnych) lub osób reprezentujących firmę (pozostałe formy działalności)
- dokumenty finansowe za 1 lub 2 pełne lata obrotowe oraz za okres bieżący (dla procedury uproszczonej wystarczy oświadczenie o dochodach – na formularzu leasingodawcy)
- informacja o firmie (np. majątku)
- wspomniana już wyżej f-ra proforma lub/i specyfikacja przedmiotu leasingu
- wycena przedmiotu leasingu (w przypadku używanych).

 Pamiętajcie, że każda firma leasingowa ma swoje przepisy wewnętrzne regulujące ocenę ryzyka finansowania i zawsze może zażyczyć sobie dodatkowych dokumentów i informacji.

Oprócz zdolności finansowej do obsługi leasingu firmy leasingowej sprawdzają klienta w różnych bazach wymiany informacji m.in w BIK (Biuro Informacji Kredytowej), BR (Bankowy Rejestr Klientów Niesolidnych), KRD (Krajowy Rejestr Długów) oraz w innych bazach biur informacji gospodarczych czy bazach informacji o nierzetelnych leasingobiorcach. Zdarza się, że klient sprawdzany jest we wszystkich możliwych bazach a czasem tylko w niektórych z nich – wszystko zależy od firmy leasingowej.
W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek cywilnych sprawdzana jest zarówno firma jak i właściciele.

Przed podjęciem decyzji leasingodawca weryfikuje również sprzedawcę środka trwałego. O ile nie ma problemu z autoryzowanym dealerem, partnerem producenta danego środka trwałego to inaczej sprawa wygląda odnośnie dostawców nieznanych wcześniej  firmie leasingowej.  Często z jej ramienia pracownik wizytuje taką firmę w celu sprawdzenia na miejscu, że firma sprzedająca środek trwały istnieje i działa.

Po pozytywnej decyzji leasingodawcy można podpisywać umowę. Najczęściej ma to miejsce w siedzibie leasingobiorcy – przy okazji doradca leasingodawcy również sprawdza czy firma faktycznie działa. Po jej podpisaniu leasingobiorca zobowiązany jest dokonać wpłaty wkładu własnego (o ile jest wymagany) na wskazany przez firmę finansującą rachunek.  

Następnie firma leasingowa zamawia środek trwały u dostawcy. Sprzedający wystawia fakturę i przesyła ją do leasingodawcy, dołączając wszystkie dokumenty niezbędne do przeniesienia własności. W przypadku pojazdów będą to także dokumenty umożliwiające rejestrację w Wydziale Komunikacji.

 Po otrzymaniu od sprzedającego ww. dokumentów oraz ewentualnym zarejestrowaniu pojazdu leasingobiorca ubezpieczenia przedmiot leasingu i ostatecznie firma leasingowa dokonuje zapłaty do dostawcy. Na sam koniec procesu z reguły sporządzany jest protokół zdawczo-odbiorczy, który potwierdza formalny odbiór finansowanego środka trwałego.

 

 

 

 

 

Jak analizować oferty firm leasingowych?


 
W dzisiejszym artykule chcę zwrócić Waszą uwagę w jaki sposób należy analizować oferty firm leasingowych aby dokonać najlepszego wyboru leasingu. Poniżej przedstawiam najistotniejsze elementy oferty, na które warto zwrócić uwagę:


Całkowity koszt leasingu

Najprościej jest porównać oferty biorąc pod uwagę całkowity koszt leasingu, na który składa się suma wkładu własnego, rat leasingowych oraz wykupu. Niektóre firmy leasingowe mają tak skonstruowaną ofertę, że koszt całkowity nie ujmuje kwoty wykupu i wówczas można mieć wrażenie że taka oferta jest korzystniejsza. Taka sama sytuacja może mieć miejsce w przypadku stosowania przez firmę leasingową opłaty manipulacyjnej, która jest doliczona do opłaty wstępnej ale nie jest ujmowana w całkowitym koszcie.
Zdarzyło mi się także spotkać z ofertą, gdzie suma wszystkich kosztów przeliczona „na piechotę” nie odpowiadała całkowitemu kosztowi wyrażonemu w procentach. Nie sugerujcie się zatem tylko całkowitym kosztem wyliczonym procentowo, zawsze zwracajcie uwagę na wysokość raty.

Liczba rat leasingowych

Bardzo często oferty różnią się przyjętą do obliczeń ilością rat. Przyjmując na przykład okres spłaty leasingu 5 lat jedne firmy mogą oferować 59 a inne 60 rat. Wówczas dla krótszego okresu całkowity koszt będzie mniejszy ale rata większa w porównaniu z ofertą na okres dłuższy nawet o jeden miesiąc.

Parametry ofert

Porównując oferty leasingu oprócz całkowitego kosztu oraz ilości rat leasingowych warto zwrócić uwagę na przyjęte przez firmę leasingową wysokość wkładu własnego i wartość wykupu. Różnice w tych wielkościach (wynikające ze strategii firm oraz zasad księgowości) mogą znacznie utrudnić porównanie ofert.
Stopa oprocentowania oferty leasingu
Z reguły oprocentowanie oferty jest zmienne i zależy od wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M lub 3M (w zależności od firmy leasingowej), a dla leasingu w walucie obcej będzie to EURIBOR lub LIBOR. Na ofercie powinna znajdować się informacja o wysokości aktualnej stawki referencyjnej.  

Ubezpieczenie przedmiotu leasingu

Większość firm leasingowych współpracuje z firmami ubezpieczeniowymi i posiada własną ofertę ubezpieczeniową. Warto więc poprosić handlowców o przygotowanie ofert uwzględniających koszty ubezpieczenia – może się okazać, że pomiędzy firmami leasingowymi mogą wystąpić znaczne różnice w tym zakresie.
Zwróćcie także uwagę na to czy istnieje możliwość skorzystania z ubezpieczenia spoza oferty leasingodawcy i ile za to trzeba dodatkowo zapłacić.